1. Bewustuiteten.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de website en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.Bewustuiteten.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de website en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de website is opgenomen.
  2. De via de website verspreide informatie is slechts informerend van aard.Bewustuiteten.nl garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
  3. De informatie op de website kan op ieder door Bewustuiteten.nl gewenst moment worden gewijzigd.
  4. Bewustuiteten.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de website naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid datBewustuiteten.nl is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet datBewustuiteten.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  5. De op de website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewustuiteten.nl. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de website is niet toegestaan en strafbaar.
  6. Bewustuiteten.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
  7. In Berichten geposte informatie op de website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de webite worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze berichten doorBewustuiteten.nl wordt onderschreven.Bewustuiteten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de Site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal Bewustuiteten.nl  vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig za lBewustuiteten.nl de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
  8. Na het plaatsen van berichten op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen.Bewustuiteten.nl controleert de berichten en behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer en / of met onze richtlijnen voor berichten.Bewustuiteten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van berichten.

Mede in het licht van deze disclaimer wordt het gebruikers van de website te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de website opgenomen horeca gelegenheid eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het verifiëren van de op de Site gepubliceerde gegevens.

Wijzigingen voorwaarden

Bewustuiteten.nl kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op de Site worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van de Site na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.